อธิบดีกรมที่ดินรับมอบรางวัลในงานรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562 (Digital Government Awards 2019) รางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า รางวัลที่ได้รับนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงออกซึ่งคำมั่นสัญญาในการปฎิบัติงานของชาวดิน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ว่าชาวดินพร้อมมุ่งมั่น พัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างกรมที่ดินและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในด้านข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคล เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำหรับฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลทะเบียนธุรกิจการค้า นิติบุคคลและการพาณิชย์ ซึ่งกรมที่ดิน มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลสารสนเทศ ที่จะช่วยยกระดับการให้บริการประชาชนของกรมที่ดินให้มีความทันสมัย รวดเร็ว น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังลดความซ้ำซ้อน ความยุ่งยาก และระยะเวลาในการติดต่อธุรกรรมกับกรมที่ดิน ตามนโยบายหลักของกรมที่ดินในด้าน Ease of Doing Business

          อธิบดีกรมที่ดินกล่าวต่อไปว่า กรมที่ดินได้ออกประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อติดต่อทำธุรกรรมในสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยสาระสำคัญดังนี้ ห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประกอบคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และธุรกรรมอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ โดยกรมที่ดินได้มีหนังสือกำชับไปยังสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดกรณีร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดภาระของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล…

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine