อันดับหนึ่ง ม.เอกชน 3 ปีซ้อน “ม.ศรีปทุม” สุดจริง! กวาด 15 รางวัล “สสอท.”บุคลากร-นศ.ดีเด่น

SRIPATUM DYNAMIC UNIVERSITY โชว์ศักยภาพทางด้านวิชาการ กวาด 15 รางวัลคุณภาพ บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2563 คว้ารางวัลมากสุด ม.เอกชน สามปีซ้อน

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล “บุคลากรดีเด่น”และ”นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563 จำนวน 15 รางวัล จาก ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 43 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา1 ชั้น 3 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ กรุงเทพฯ
ภายในงานฯ มีการกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายคุณภาพและความเสมอภาคการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อด้วยการอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและความเสมอภาคสู่ความเป็นเลิศของอุดมศึกษา โดยมีผู้ร่วมอภิปราย อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร ประธานคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา ,รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล แยกเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 6 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 9 รางวัล นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในครั้งนี้ และมากที่สุดเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยในปี 2561 และปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 3 รางวัล และนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล เช่นเดียวกัน จึงสามารถการันตรีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิชาการของ SPU ได้เป็นอย่างดี
สำหรับในปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น รวม 15 รางวัล ดังนี้
รางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
1.อาจารย์ปรารถนา จิรปสิทธินนท์ จากคณะดิจิทัลมีเดีย บุคลากรดีเด่น ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
2.ผศ.ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี จากวิทยาลัยนานาชาติ บุคลากรดีเด่น ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
3.นายสมชาย บูรพามงคลชัย จากศูนย์มีเดีย บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหาร
4.นายกรกฎ ผกาแก้ว จากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ระดับปฎิบัติการ
5.ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา จากคณะบริหารธุรกิจ บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ระดับผู้บริหาร
6.นางสาววราพร บัวคลี่ จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม ระดับปฎิบัติการ
รางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 9 รางวัล
1.นายธราธิป วันเพ็ง จากคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รางวัลชมเชย นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
2.นางสาวคัทลียา ภู่เงิน คณะดิจิทัลมีเดีย นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
3.นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.นายปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์ คณะบัญชี นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
5.นางสาวกมลชนก สกุลเจริญ คณะบัญชี นักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
6.นางสาวชวลัน อรรถสุวรรณ จากคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น
7.นางสาวพิจิตรา ศรีวิลัย คณะบัญชี นักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
8.ทีม POBAG นายอรรคราธร วุฒิสาร,นายสุพิบูรณ์ รักแจ้ง,นายภาณุพงศ์ นิธิกิตติกุล,นายเพ็ญเพชร ภู่พงษ์ และนางสาวอินทุอร ชื่นพิศาล นักศึกษาสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประกวดคลิปวิดีโอ 2020 “Social Responsibility” ชื่อผลงาน ในความมืดยังมีแสงสว่าง
9.ทีม SPUC นางสาวชุติมา โรจจวัฒน์,นางสาวพรทิพา ศรีบุญจิตร์ และนางสาวนันทวัน บุตรเกตุนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี รางวัลชมเชย ประกวดคลิปวิดีโอ 2020 “Social Responsibility” ชื่อผลงาน แจกแมสแลกยิ้ม “Mask Smile”
สำหรับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดทำการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม
ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ของสมาคมฯ ประจำปี 2563 โดยเป็น รางวัลบุคลากรดีเด่น รวมจำนวน 18 คน แยกเป็น ด้านวิชาการ 11 คน และด้านสนับสนุนวิชาการ 7 คน และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทต่างๆรวม 23 คน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine