ประชุมออนไลน์ แผนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในแต่ละเจเนอเรชั่น

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา  จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meething) ครั้งที่ 3/2563โดยมี ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ  เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร   พลเอก ศรุต นาควัชระ   นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตีนายสรโชติ อำพันวงษ์  นายภพ เอครพานิช ฯลฯ โดยได้มีการพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงาน เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคคลในแต่ละช่วงวัยของสังคมไทย จำนวน 5 แผนงาน ดังนี้

 

1. แผนงานการสร้างองค์กรคนดีเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักการ บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) คือ บ้าน หมายถึง ครอบครัว ชุมชน วัด หมายถึง องค์กรทางศาสนา โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษา โดยจะมีการส่งเสริมโครงการชุมชนคุณธรรมให้มีความแพร่หลายต่อไป

 

2. แผนการสร้างโอกาสให้คนดีเป็นคนเก่ง ซึ่งจะมีการมุ่งสร้างโอกาสทางอาชีพ การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของคนใน GEN – baby boom และการน้อมนำหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้เพื่อเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย

 

3. แผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของบุคคลใน GEN – X โดยจะมีการส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ของบุคคลใน GEN – X และการพัฒนาความรู้ในการสร้างโอกาสด้านต่างๆ ทั้งในด้านอาชีพ สุขภาพใจและสุขภาพกาย โดยจะมีการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ให้ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการใช้งาน

 

4. แผนงานการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับกลุ่มคนใน GEN – Y โดยจะส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนา Information and media literacy คือ การสร้างความรู้และความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อ และความเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจของชาติ

 

5. แผนงานการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับกลุ่มคนใน GEN – Z โดยนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 3 วิชา Digital Marketing ได้นำเสนอคลิปตัวอย่าง เช่น Website LEA(R)N DEE : เรียนฟรีที่บ้าน สร้างอาชีพง่ายๆได้ Never to late to learn: พอเพียง, FanPage Protect Me : หยุดวิจารณ์ เลิก Bully แนะวิธีการรับมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ : จิตอาสา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็นการประกวดระดับประเทศต่อไป

 

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine