PEA สุรินทร์ร่วมกับพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ปั้นสุดยอดช่างไฟฟ้าฟ้าครบทุกตำบล

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2563 โดยมีนายชวลิต จันทร์สว่าง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์(สาขาภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นโครงการที่ได้จัดขึ้นภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจจะเป็นช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและมีทักษะสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามมาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ประชาชนจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ สร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและชุมชน โดยกำหนดให้มีช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการอยู่ในพื้นที่ของทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์ รวม 158 คน 158 ตำบล ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ประสานงานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและจัดการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยในปี 2563 นี้ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ (สาขาภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้) อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และเข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงานได้ประกาศให้ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หากปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าวจะมีโทษปรับ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine