เด็กน้อยรวมตัวเข้าสภารับเกียรติบัตร “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนเจนอัลฟ่าร่วมส่งคลิปปลุกความกตัญญู“รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”ในโครงการองค์กรคนดี  โดยมี ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา เป็นประธานคณะซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุลกล่าวมอบโอวาทให้กับเยาวชนอัลฟ่าถึงประวัติศาสตร์ไทยรวมถึงวุฒิสมาชิกและผู้แทนภาคีเครือข่ายร่วมในพิธี อาทิ ธิดา พิทักษ์สินสุข ประธานกลุ่มคนดีรักเรา รักชาติ อาทิ วรินรำไพปุณย์ธนารีย์ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ ณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ชาญวุฒิวงศ์เพ็ง ประวรา เอครพานิช  เกศินีวัฒนสมบัติ ฯลฯ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ภายในงาน คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภา ดร.ศิรินาปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “พิธีมอบเกียรติบัตรให้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรม รักแม่ เพื่อแม่ไม่มีที่สิ้นสุด ในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกของโครงการองค์กรคนดีที่ช่วยพัฒนาเยาวชนเจนอัลฟ่าให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และจริยธรรมโดยเน้นในเรื่องความกตัญญู ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอาทิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมรักแม่ และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยองค์กรคนดี ได้แบ่งกลุ่มการทำงานตามเจนเนอเรชั่นเป็น 6 กลุ่มในแต่ละกลุ่มจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความดีให้กับคนไทยสามารถพัฒนาไปสู่ความเก่งจะทำให้ประเทศไทยมีทั้งคนเก่งและคนดีมีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย กตัญญู  วินัย สุจริต  พอเพียง  จิตอาสา ทั้งนี้คุณธรรมและจริยธรรม คือเอกลักษณ์ของคนไทยที่ทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพ หน้าที่ของวุฒิสภาที่สำคัญ คือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคณะกรรมาธิการทุกคณะมีหน้าที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีหน้าที่สำคัญ คือการสร้างคนดีที่มีคุณภาพให้กับสังคม จากการศึกษาและการประชุมในหลายครั้งพบว่าการทำความดีเกิดขึ้นได้เมื่อมีความรัก คือ มีความรักประเทศ รักชาติ  รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์ หากปราศจากความรัก ความดีจะไม่เกิดขึ้น  สำหรับคุณธรรม คือ ธรรมที่ทำให้เกิดการทำความดีธรรมะที่ทำความดีได้ต้องเกิดจากความรักเกิดจากจิตใจของคนทุกคนที่อยากทำด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้บุคคลในแต่ละช่วงวัยมีแนวคิดเรื่องคุณธรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการปลูกฝังของบุคคลในแต่ละวัย โดยมี 6 เจเนอเรชั่น คือ Silent Gen (อายุ 75-95ปี), Gen Baby boomer (อายุ 56-74 ปี), Gen X (อายุ 41-53 ปี), GenY (อายุ 23-40 ปี), Gen Z (อายุ 10-22 ปี) และ Gen Alpha (อายุไม่เกิน11 ปี) ว่าจะมีการสร้างและปฺฏิบัติคุณธรรมดังกล่าวได้อย่างไรซึ่งความดีเหล่านี้สามารถพัฒนาให้เป็นคนเก่งได้หรือไม่ ประเทศไทยต้องการให้คนไทยมีความดีก่อนความเก่ง ถ้ามีพื้นฐานเป็นคนดีสิ่งที่ทำเป็นจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่หากมีความเก่งแต่ไม่ดีอาจจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติได้ เราควรทำให้คนเป็นคนดีก่อน การพัฒนาไปสู่ความเก่งจะทำให้ประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนเก่งทั่วประเทศ คือ ทุกคนมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงชีพสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศ  ด้วยเหตุนี้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนในวัยต่างๆ ทางคณะจัดงานได้มีการศึกษาหาแนวทางสร้างเครื่องมือรวมถึงรูปแบบการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมแก่ประชากรไทยในแต่ละช่วงวัยที่มีแนวคิด ทัศนคติ มุมมอง และค่านิยมที่แตกต่างกันนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรม รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด ในโครงการองค์กรคนดีเกิดจากความตั้งใจที่ให้เยาวชนเจนอัลฟ่าได้รู้จักตนเองและได้เรียนรู้ถึงความรักในสถาบันครอบครัวที่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณการแสดงความรัก ความตั้งใจที่ทำเพื่อคุณแม่ รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาในการทำกิจกรรมกับครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งถือเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย  ทางคณะทำงานกลุ่มคนดีรักเรารักชาติ นำโดย ธิดา พิทักษ์สินสุข พร้อมภาคีเครือข่ายได้ดำเนินการรณรงค์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและรวบรวมผลงานคลิปวิดีโอจากเยาวชนทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 11 ปี  โดยทางผู้ปกครองหรือสถาบันการศึกษาได้บันทึกและจัดส่งคลิปในนามเยาวชนที่อยู่ในคลิปที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา หรือผู้เป็นเสมือนแม่ และมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อโชเชียลในช่องทางต่างๆให้ชมตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา”

ด้าน เกศินีย์ จุลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถึงกิจกรรม “ครั้งแรกที่เห็นหนังสือเชิญชวนเกี่ยวกับโครงการรู้สึกดีใจมากเพราะเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่เป็นต้นกล้าและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดด้วยการบอกรักแม่ในวิธีของเขา ซึ่งมีคุณครูเป็นโคชชิ่งช่วยเหลือว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสามารถแสดงออกถึงความคิดความกตัญญู ความรักที่มีต่อผู้ปกครอง ผ่านทางคลิปวิดีโอ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับเด็กทั่วประเทศ”           

ประวรา เอครพานิชนายกสมาคมรักแม่หนึ่งในภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันปลุกความกตัญญู “สมาคมรักแม่ ต้องขอขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการฯที่ได้เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการองค์กรคนดี กิจกรรม“รักแม่เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” เดิมทางสมาคมฯจะมีการจัดงานเน้นการเสริมสร้างความกตัญญูเป็นประจำทุกปีแต่เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์โควิค-19 จึงได้งดจัดแบบออฟไลน์ค่ะพอมีกิจกรรมนี้เข้ามารู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโอกาสได้มาร่วมจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารในช่องทางสังคมออนไลน์ซึ่งเข้ากับวิถีชีวิตในยุคนี้ค่ะ “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมาย เบื้องต้นตั้งไว้ 88 คลิป แต่มีส่งเข้ามาถึงร้อยกว่าคลิปหวังว่ากิจกรรมนี้ จะเป็นพลังผลักดันให้เยาวชนเจนอัลฟ่าได้กล้าแสดงออกถึงความกตัญญูมีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรักที่มีต่อคุณแม่ค่ะ  เด็กๆที่อยู่ในคลิปก็ภูมิใจและได้รับเกียรติบัตร   คนที่มาชมคลิปก็ได้แรงบันดาลใจไปต่อยอดความกตัญญูเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีทั้งคนเก่งและเป็นคนดีที่มีคุณธรรม” เดือนของแม่แม้จะล่วงเลยมาแล้ว แต่ทุกท่านยังคงติดตามผลงานคลิปวิดีโอที่เยาวชนเจนเนอเรชั่นอัลฟ่าได้แสดงออกถึงความกตัญญูบอกรักคุณแม่ ผ่านช่องทาง https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SQq43drOfz8bxKG2siF8t1DotFSPwZnk เพจคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมและเฟสบุ๊กแฟนเพจ สมาคมรักแม่ https://www.facebook.com/lovemomassociation/

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine