มจพ. ตอกย้ำความสำเร็จภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่พร้อมเชื่อมโยง สู่ภาคอุตสาหกรรม ในระดับสากล

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ล่าสุดที่ มจพ. ติดอันดับ 5 THE RANKING 2021 อันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Times Higher Education University Rankings 2021 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นอันดับที่ 5 ร่วมของไทย (คิดเป็นอันดับที่ 13 ของไทยจากผลคะแนนรวม) จากทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัย และจัดอยู่ในอันดับที่ 1001+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก 1,500 กว่าแห่ง ใน 93 ประเทศเมื่อนำผลคะแนนมาดูตามรายตัวชี้วัด พบว่า มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นจากปีก่อน คืออันดับที่ 13 ของประเทศ โดยตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 15 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพชัดเจนขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นประตูสำคัญในการพัฒนา มจพ. ให้มีคุณภาพติดอันดับโลกที่ดีขึ้นทำให้เห็นภาพรวมและศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ มจพ. ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นอย่างดีด้วยการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกตามนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing University ที่ผมเคยได้ประกาศไว้ มจพ. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปฏิรูประบบบริหารและมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพและจุดเด่นเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี พร้อมปักธงยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน (KMUTNB 2040) ตลอดเวลาที่ผ่านมา มจพ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผลงานวิชาการที่สามารถนำไปต่อยอดได้ มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยการหลอมรวมทั้ง 3 วิทยาเขต สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม (Invention to Innovation) ของโลกอย่างแท้จริง ด้วย มจพ. ในบริบทเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพที่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน และสร้างชื่อเสียงสู่เวทีระดับโลกมาโดยตลอด “มจพ. สร้างความโดดเด่นและประสบความสำเร็จจากผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว” เป็นสุดยอดองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
อย่างไรก็ตาม มจพ. เน้นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐกรรมและนวัตกรรม มุ่งเป้าที่ความเป็นเลิศเชิงวิชาการ และความเป็นเลิศเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรืองานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มจพ. มีศูนย์และกลุ่มวิจัยเฉพาะทางถึง 51 ศูนย์ อาทิ ศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และพลังงานหมุนเวียน ศูนย์ระบบการจัดการขั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมนาโนและไบโอพลาสติก ศูนย์วิจัยวัสดุอาคารและงานก่อสร้าง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี เป็นต้น ถือได้ว่า มจพ. เป็นแหล่งจัดสรรทรัพยากรที่เอื้อต่อการวิจัย ตลอดจนการสังเคราะห์งานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จากการเผยแพร่ผลงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 5 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เป็นความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และภาพรวมของความเป็นนานาชาติ ที่สอดคล้องกับการสอน การวิจัย การถ่ายทอดความรู้ โดย มจพ. ให้ความสำคัญมากเพื่อการพัฒนาแห่งอนาคต ดังนั้น มจพ. สามารถเติบโตสู่แถวหน้าของ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกได้อย่างสง่างาม ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น ‘มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ’ ซึ่งการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยจากการจัดอันดับในระดับโลก ไม่เพียงเป็นตัวบ่งบอกว่า มจพ. มีการพัฒนาศักยภาพที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ไว้อย่างเพียงพอ มีระบบการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในระดับมาตรฐานสากลของ มจพ. ความสำเร็จของ มจพ. ได้รับการขับเคลื่อนจากพลังแห่งวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สามารถยกระดับองค์กรสู่แนวหน้าได้ ซึ่งต้องย้ำว่าบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นที่ประจักษ์ จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 61 ปี
นอกจากนั้นการจัดอันดับคุณภาพของสถาบันการศึกษายังเป็นตัวการันตีคุณภาพของมหาวิทยาลัย กอปรกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขตไปสู่ “ความเป็นผู้นำองค์กรด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (Leader in University Industry Cooperation)” ผ่านยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ เพื่อสร้างคนสร้างนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตพร้อมทำงาน ที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการตลาดแรงงานและสังคมโลกต่อไป” อธิการบดี มจพ. กล่าวในที่สุด

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine