คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 5 ภาคใต้

คุ้มครองสิทธิฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ….
ครั้งที่ 5 ภาคใต้

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ซึ่งจัดโดย กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ดร.ผ่องศรี เวสารัช และ ผศ.ดร.ยิ่งลักษณ์ กาจนฤกษ์ เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 155 คน เข้าร่วม

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2563 กรมฯ ได้ร่วมกับ คณะที่ปรึกษา โดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และคณะ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งผลการศึกษาเห็นควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ กรมจึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น เป็นครั้งที่ 5 เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และผู้แทนองค์กรอิสระ NGO ฯลฯ นอกจากนี้ หากท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ website กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.go.th คลิก banner ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ได้ถึง 17 สิงหาคม 2564 นี้

copyright 2022|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO
สอบถามบริการฝากข่าว 099-3516633

Powered By WordPress | Royal News Magazine